Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Μνήμες Απριλίου 21

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ Νηστειών και Μαρίας Αιγυπτίας το ημερολόγιον, εκ μεταθέσεως της εορτής δια να θυμίζει το ψυχικόν σθένος και την σωματικήν της διάλυσιν, τις μέρες νηστείας. Ανάμνηση
ενάρξεως της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967. Πόσα χρόνια αλήθεια! Νομίζεις πως έγινε τον καιρό των Περσικών πολέμων ή «Υστερα από την πανωλεθρία των Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς/ Και λίγο αργότερα μετά την τελική μας ήττα (Γ. Ρίτσος)

«...Tότε και η Oσία αύτη επήγεν εκεί, ομού με ακολάστους και ασελγείς νέους. Πηγαίνουσα δε εκεί και ζητούσα να έμβη εις τον Nαόν της Aγίας Aναστάσεως, διά να ιδή τον ζωοποιόν Σταυρόν, εμποδίζετο αοράτως, και δεν εδύνετο μήτε να έμβη, μήτε να ιδή. Όθεν έβαλε την κυρίαν Θεοτόκον εγγυήτριαν, ότι εάν αφεθή να έμβη και να ιδή τον Σταυρόν του Kυρίου, να φυλάξη σωφροσύνην εις το εξής, και άλλην φοράν να μη μολύνη το σώμα της με επιθυμίας και ηδονάς. Όθεν επιτυχούσα του ποθουμένου, δεν εψεύσθη εις την υπόσχεσιν οπού έκαμεν, αλλά περάσασα τον Iορδάνην ποταμόν, επήγεν εις την έρημον, και εκεί έζησεν η τρισολβία χρόνους τεσσαρακονταεπτά, χωρίς να ιδή άνθρωπον, μόνον δε τον Θεόν είχε θεατήν της. Kαι τόσον ηγωνίσθη, ώστε οπού ανέβη μεν, επάνω από την ανθρωπίνην φύσιν, απόκτησε δε μίαν ζωήν επί γης, αγγελικήν τε και υπέρ άνθρωπον, και ούτως εν ειρήνη απήλθε προς Kύριον. (Συναξαριστής αγίου Νικοδήμου αγιορείτου)

Επ’ αυτής όμως κι ο Ζ. Λακαριέρ με το «Μαρία η Αιγυπτία» ή ο πυρπολούμενος πόθος, εκδ.. Χατζηνικολή

Δεν υπάρχουν σχόλια: